LeetCode-Algorithms-[Easy][链表]876. 链表的中间结点

给定一个带有头结点 head 的非空单链表,返回链表的中间结点。

如果有两个中间结点,则返回第二个中间结点。

示例 1:

输入:[1,2,3,4,5]
输出:此列表中的结点 3 (序列化形式:[3,4,5])
返回的结点值为 3 。 (测评系统对该结点序列化表述是 [3,4,5])。
注意,我们返回了一个 ListNode 类型的对象 ans,这样:
ans.val = 3, ans.next.val = 4, ans.next.next.val = 5, 以及 ans.next.next.next = NULL.

示例 2:

输入:[1,2,3,4,5,6]
输出:此列表中的结点 4 (序列化形式:[4,5,6])
由于该列表有两个中间结点,值分别为 3 和 4,我们返回第二个结点。

提示:

给定链表的结点数介于 1 和 100 之间。

来源:力扣(LeetCode)
链接:https://leetcode-cn.com/problems/middle-of-the-linked-list
著作权归领扣网络所有。商业转载请联系官方授权,非商业转载请注明出处。


双指针,快慢指针
单指针法我就不写了,比较简单

我加了个头结点方便处理,不加的话,改一下slowPoint的取值即可

  public ListNode middleNode(ListNode head) {
    ListNode dummyHead = new ListNode(0);
    dummyHead.next = head;
    ListNode fastPoint = dummyHead;
    ListNode slowPoint = dummyHead;
    while (true) {
      slowPoint = getNextSlowPoint(slowPoint);
      fastPoint = getFastPointPostNode(fastPoint);
      if (fastPoint == null) {
        return slowPoint;
      }
    }
  }

  private ListNode getNextSlowPoint(ListNode slowPoint) {
    if (slowPoint == null) {
      return null;
    }
    return slowPoint.next == null ? null : slowPoint.next;
  }

  private ListNode getFastPointPostNode(ListNode fastPoint) {
    if (fastPoint == null) {
      return null;
    }
    ListNode postNode = fastPoint.next;
    if (postNode == null) {
      return null;
    }
    return postNode.next != null ? postNode.next : null;
  }
已标记关键词 清除标记
©️2020 CSDN 皮肤主题: 酷酷鲨 设计师:CSDN官方博客 返回首页